A A A
Askim Regn 6

Brukermedvirkning i skolen

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Målgruppe

  • Elever og foreldre i grunnskole og elever i videregående skole.
  • Medlemmer av samarbeidsutvalg, skoleutvalg, elevråd, skolemiljøutvalg og foreldreråd.

 

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Lover

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Opplæringslova

Tjenesten oppdatert: 29.12.2017 12:31