A A A
Askim Regn 5

Organisasjon

Askim kommune er organisert med en 2-trinns ledelse. Øverste administrative nivå består av rådmann og en kommunalsjef. Det er totalt 9 virksomheter i kommunen. 

Den politiske organisasjonen består av Bystyret (35 repr.), Formannskap (9 repr fra Bystyret), det faste utvalg for plansaker, to komiteer (saksforberedende) og kontrollutvalg.

Forvalting
Virksomhetene utfører tjenester i henhold til enkeltvedtak fattet av forvaltningen. Saker som ikke trenger enkeltvedtak reguleres av en helhetlig avtale mellom ledelsen og virksomhet innenfor økonomiske rammer som bystyret har besluttet.

I Askim er det opprettet brukerråd tilknyttet virksomhetene som årlig deltar på dialogmøte sammen med politikerne. Hensikten er å synliggjøre prioriteringer og gi innspill tidlig i budsjettprosessen.