Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn

Tips til valg av fremmedspråk, arbeidslivsfag eller språklig fordypning i norsk, engelsk eller matematikk

Fra skoleåret 2016/2017 kan vi også tilby fordypningsfag i matematikk. Faget bygger på det samme faglige grunnlaget som fellesfaget matematikk og skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av matematisk tenking.

Et lite land som Norge trenger folk som kan mange språk. Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk og mange flere! Når du begynner på ungdomsskolen, skal du velge et fremmedspråk eller fordypning i engelsk eller norsk.

Hvilke valgmuligheter har du?

Ved Askim ungdomsskole tilbyr vi undervisning i fransk, spansk, tysk og arbeidslivsfag eller fordypning i engelsk eller norsk.

Er fremmedspråk noe for meg?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk – ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. Faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund, både muntlig og skriftlig. I fremmedspråk får du standpunktkarakter som teller ved inntak til videregående skole. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Kan jeg ombestemme meg?

Når du har valgt fremmedspråk, arbeidslivsfag eller fordypning skal du normalt ha dette gjennom hele ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må dette søkes om i løpet av 1. termin på 8. trinn. Skriftlig søknad med begrunnelse sendes kontaktlærer.

§ 1-8. Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen

Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Ved inntak til videregående skole teller karakteren fra fremmedspråk, arbeidslivsfag eller språklig fordypning.
 
Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole må ha to fremmedspråk der. (Dette gjelder utdanningsprogrammene ”Studiespesialisering”, ”Idrettsfag” og ”Musikk, dans og drama”.)
 
De som har hatt fransk, spansk eller tysk på ungdomsskolen kan velge om de vil fortsette med det samme språket på videregående, på nivå II. De vil i så fall ha språket de to første årene på videregående skole (vg1 og vg2). Hvis man velger å starte med et nytt fremmedspråk på videregående skole, skal man også ha språket de to første årene, men på nivå I (vg1 og vg2).

valgfag-flytskjema-spraakfag2.png
 
Elever som ikke har hatt fransk, spansk eller tysk på ungdomsskolen, og som begynner på et studiekompetansegivende utdanningsprogram, må ha et 2. fremmedspråk alle tre årene på videregående skole. Kravene for vurdering vil være de samme som for de som har hatt språket både på ungdomsskolen og 2 år på videregående.
 
For ordens skyld: På de yrkesforberedende utdanningsprogrammene i videregående skole har man ikke 2. fremmedspråk. Man har derimot like mye engelsk som på de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Husk! Også i videregående skole er elevenes valgmuligheter avhengig av skolens språktilbud.

Fransk
De fleste internasjonale organisasjoner bruker engelsk og fransk som arbeidsspråk, og språket er mye brukt innen områder som vitenskap, kunst, film, hotell og reiseliv, flyindustri, bilindustri og oljeindustri. Fransk brukes i en rekke land utenfor Europa, blant annet i en rekke land i Afrika og Asia, og delvis også i Canada. Infoheftet Fransk i verden.

Tysk
Tysk språk har tradisjonelt stått sterkt i norsk skole. Det er nært beslektet med norsk, noe som gjør at man etter kort tids arbeid med språket er i stand til å forstå og gjøre seg forstått. Tysk handel har en sentral plass i Europa. Foruten Tyskland brukes språket i Østerrike og Sveits. Språket er også mye brukt i Øst-Europa og i områder utenfor Europa. Infoheftet Tysk i verden.

Spansk
Er et stort og vidt utbredt verdensspråk, det er offisielt språk i over 20 land. Dersom du studerer spansk språk kan du få en rekke muligheter i arbeidslivet, både innen undervisning, handel, oversettelse, tolking, offentlig administrasjon og mye mer. Infoheftet Spansk i verden.

Arbeidslivsfag
Dette er et alternativ til språk og språklig fordypning. 
Arbeidslivsfag skal bidra til at elever på ungdomstrinnet kan tilegne seg grunnleggende kompetanse innenfor utvikling av tjenester og produkter i samfunnet. Gjennom arbeidet med faget skal elevene få kunnskap om krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere, samt gis praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer.
Opplæringen skal tilby praktisk arbeid med oppgaver fra yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasset ungdomstrinnet. Dette kan foregå i samarbeid med fagmiljøer lokalt eller regionalt og partene i arbeidslivet. 
For mer informasjon kan dere følge lenken: Info om arbeidslivsfag.

Engelsk fordypning
Engelsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om områder av faget som de er spesielt interessert i, eller områder de ønsker å styrke. Faget skal gi kompetanse utover den obligatoriske engelskopplæringen, og skal ikke fungere som spesial– eller støtteundervisning. Arbeidet med faget skal bidra til å styrke elevenes totale språkkompetanse, deres evne til å forstå, lære og bruke språk. Språkopplæringen dreier seg også om dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk. Faget gir elevene mulighet til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger som vil høyne forståelsen for språk, språklæringen og innsikten i engelsk kultur. Infohefte Engelsk i verden.

Norsk fordypning
Norsk fordypning gir elevene mulighet til å konsentrere seg om områder av faget som de er spesielt interessert i, eller områder de ønsker å styrke. Faget skal gi kompetanse utover den obligatoriske norskopplæringen, og skal ikke fungere som spesial– eller støtteundervisning. Arbeidet med faget gir elevene mulighet til både å skaffe seg kunnskaper og å styrke sin totale språk– og tekstkompetanse, sin evne til å kunne bruke og lære språk. Språkopplæringen dreier seg også om dannelse, sosialisering og utvikling av identitet og språk. Norsk fordypning gir elevene mulighet til å møte språk og tekst i kulturelle og sosiale sammenhenger.

Fordypning i matematikk
Matematikk har stor betydning i vårt moderne og høyteknologiske samfunn. Faget er grunnleggende for utviklingen innenfor en rekke områder som samferdsel, helse, energi, økonomi, forskning og industri. Dette stiller krav til kompetanse i matematikk i et framtidig yrkesliv og dagligliv.
Fordypning i matematikk bygger på det samme faglige grunnlaget som fellesfaget matematikk og skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av matematisk tenkning. Faget skal bidra til at elevene utvikler økt selvtillit og motivasjon ved at de opplever mestring i arbeid med meningsfylte aktiviteter. For mer informasjon kan dere følge lenken:
Info om fordypning i matematikk


Kilder: UDIR og Fremmedspråksenteret

Tips en venn  Skriv ut